Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część Regulaminu Serwisu internetowego www.ikalkulator.pl (zwany dalej: „Serwisem”). z dnia 1.01.2017 r . Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, korzystających z Serwisu jest More Digital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 86/410, 00-682 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000626187; NIP: 701-059-22-18; REGON: 364862685.

1.2. Kontakt z Administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres e-mail kontakt@moredigital.pl.

2. ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA

2.1. Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkownika a następnie przesłanych Administratorowi, za pomocą odpowiedniego formularza, danych.  Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu IP komputera.

2.2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

2.3. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

2.4. Administrator dokonuje transferu danych do Państw Państw trzecich, tj. poza obszar EOG, do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej tzw. Privacy Shield (dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych), jak również do innych krajów, wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą właściwe podmioty do właściwego zabezpieczenia danych osobowych. Możesz uzyskać kopie danych osobowych przekazywanych do państw trzecich.

2.5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania poprzez analizę zachowań Użytkowników w ramach Serwisu. Celem takiego profilowania będzie remarketing oraz automatyzacja procesów sprzedaży i obsługi Użytkownika.

3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA

3.1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie; (c) działań promocyjnych i handlowych.

3.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku:

3.2.1. o którym mowa w ust. 3.1. lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem,

3.2.2. o którym mowa w ust. 3.1. lit. (b), jest to ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed  zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

3.2.3. o którym mowa w ust. 3.1. lit. (c) – dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika.

3.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług przez Administratora i realizację Usług.

4. ODBIORCY DANYCH

4.1. Administrator może powierzać przetwarzanie dane osobowych podmiotom trzecim, wówczas odbiorcami danych Użytkownika mogą być: dostawca hostingu dla Serwisu , firma obsługująca technicznie Serwis, w tym dokonująca przesyłki Newslettera, firma obsługująca płatności, firma księgowa. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione:  odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

4.2. Za zgodą Użytkownika, jego dane osobowe mogą również być przekazane Partnerom Administratora, z którymi Administrator zawarł umowę współpracy.

4.3. Każdy podmiot, któremu Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownika, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia  może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Administratora.

5. PRAWA PODMIOTU DANYCH

5.1. Użytkownicy mają prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu należącego do Administratora, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje  lub współpracował Administrator, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Administratora na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Administratorowi zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego.

6. INNE DANE

6.1. Serwis może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli Użytkownik wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

7. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE

7.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne określone w zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych  ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z  naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Administrator wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Administrator wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

7.2. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Użytkownika a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.

7.3. Administrator wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, zwłaszcza korzystanie z publicznie dostępnych sieci Wi-Fi, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Administrator rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

8. COOKIES

8.1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Administrator korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę  ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

8.2. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

8.3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

8.4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

8.5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Administratora) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

8.6. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

8.7. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z Serwisu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.

8.8. Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  • tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Platformy, za pośrednictwem narzędzi analitycznych jak Google Analytics – https://policies.google.com/privacy;
  • popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) – https://www.facebook.com/privacy/explanation;
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych clicky.com (administrator cookies zewnętrznego: Roxr Software Ltd z siedzibą w USA) – https://clicky.com/terms/privacy;
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Hotjar (administrator cookies zewnętrznego: HotJar Ltd z siedzibą na Malcie)- https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Pingdom (administrator cookies zewnętrznego: SolarWinds Worldwide, LLC z siedzibą w USA) – https://www.solarwinds.com/legal/privacy
  • popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter International Company z siedzibą w Irlandii) – https://twitter.com/en/privacy;
  • popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych LinkedIn.com (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii) – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;
  • popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Instagram.com (administrator cookies zewnętrznego: Instagram, Inc.) – https://help.instagram.com/155833707900388
  • popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com (administrator cookies zewnętrznego: Pinterest, Inc z siedzibą w USA) – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy;

8.9. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

8.10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2018 roku. Ostatnia aktualizacja: 26.07.2018 roku.